ข่าวสาร

วีดิโอข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครู-ครอบครูนาฏศิลป์

ศิลปกรรมศาสตร์นำความรู้สู่การพัฒนา สร้างรากฐานความเป็นไทย

คณะชั้นนำระดับประเทศทางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล

ค่านิยมองค์กร

คิดอย่างสร้างสรรค์ ร่วมมือร่วมใจ มุ่งเน้นคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

รักความเป็นไทย มีวินัย ใส่ใจในหน้าที่ ภักดีต่อองค์กร

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำระดับประเทศทางวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพมุ่งสู่ระดับสากล

ปรัชญา

ศิลปกรรมศาสตร์นำความรู้สู่การพัฒนา สร้างรากฐานความเป็นไทย