0531 769 98 27 | +90 212 544 13 51
  4184062345
Bileþen Reklam & Matbaa tic. a.þ.
Ürün Gruplarýmýz
  Katalog
  Dergi
  716-997-0189
  402-792-8716
  5624655340
  7027788512
  Bloknot
  Antetli Kaðýt ve Zarf
  addlings
  Mouse Pad
  Sticker (Çýkartma Etiket)
  Miltonia
  4384774753
  631-432-1823
  Ýnsört
  (781) 471-5263
  A6 Broþür (10x14 cm)
  217-717-0670
  (402) 377-0327
  A3 Broþür (30x40 cm)
  314-595-5051
  Selefonlu Broþürler
  Acil Broþür
  9174036003
  619-387-1475
  Tuale Kartvizit
  403-583-2199
  Özel Kesimli Kartvizit
  Kabartmalý Kartvizit
  Acil Katalog
  Fatura Basýmý
 Ýrsaliye Basýmý
  Sürekli Form Fatura
  (514) 550-8334
  859-273-9215
  (833) 694-8815
  Ajanda Basýmý
  Masa Takvimi
  312-580-6002
  (270) 425-0158
  330-553-4106
  Logo Tasarým
  361-353-9261
Katalog
El ilaný diðer adý broþür basýmý olarak da bilinen ve ulaþmak istediðiniz hedef kitleye en kýsa zamanda ulaþmanýzý saðlayan, reklam yapmak için en çok kullanýlan yollardan biridir. Bir baþka deyiþ ile vermek istediðiniz ana mesajýn kolay yoldan elden ele ulaþmasýný saðlayan reklam yoludur. Broþür baský ve el ilaný baskýsýnda en önemli unsur, tasarýmýn dikkat çekici olmasýdýr. El ilaný basýmýnýn üzerindeki öðelerin dikkat çekici olmasý ve broþür basým üzerinde uyumlu renklere yer verilmesi oldukça önemlidir. El ilanýnda tanýtmayý hedeflediðiniz kurum ve þirket ile alakalý fotoðraflarda bu reklam yolunda oldukça fazla önem taþýr. Bunun yaný sýra tanýtým yapacaðýnýz yer hakkýnda kýsa ve net bilgilerin yer almasý da atlanmamasý gereken bir detaydýr. Burada kullanýlacak olan metinin basit bir dille yazýlmasýna ve sade bir dille ifade edilmesine dikkat edilmelidir.
Ýrtibat için 0212 544 13 51

BROÞÜR
Tanýtým amacý taþýyan renkli olarak hazýrlanan kitapçýk ya da tek, iki, üç ya da akordeon kýrýmlý tanýtým ürünleri 85 TL den baþlayan fiyatlarla...


KATALOG
Þirketlerin görsel yaþamda ürünlerinin satýþýný ve pazarlama aðlarýný geniþletmek için kullandýklarý en etkin bir yöntemdir...


EL ÝLANI
El ilaný firmanýzýn reklam aracý olarak düzenlenmektedir. Firmanýzýn tanýtýmý yapacak el ilaný basým fiyatlarý hakkýnda firmamýzdan bilgi alabilirsiniz.


Brosur.com.tr

Kaliteli baský çözümlerini 18 yýllýk deneyim ve son teknoloji ile buluþturan Bileþen Baský, titiz ve uzman kadrosuyla hizmet vermektedir.

Matbaa ve Ofset Alanýnda Tek Adres: brosur.com.tr

2000 yýlýnda kurulan ve kurulduðu yýldan bu yana profesyonel ve titiz bakýþ açýsýyla sektörün en çok tercih edilen matbaalarýndan biri olan brosur.com.tr, tüm baský iþlerinizde hýzlý ve sorunsuz iþbirliði sunmaktadýr. Firmamýz, matbaa hizmetlerinin yaný sýra reklam, promosyon ve web tasarým alanlarýnda da ayný kaliteyi korumaktadýr.

Kaliteden ödün vermeden sunduðu hizmet ile birçok kurumsal firmanýn yaný sýra bireysel baský iþlemlerinde de çözüm sunan Bileþen Baský, sektörde sunulan her türlü yeniliði takip ederek müþterilerine teknolojik altyapýsý yüksek hizmet vermektedir. Her geçen gün geliþen baský teknikleri, en son teknolojiye hakim baský makineleri ve alanýnda deneyimli çalýþanlarý ile beklentilerinizin üzerinde çalýþmalar her daim sizi sunulmaktadýr.

Brosur.com.tr, baský öncesi ve sonrasý için yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarý ile ofset baskýdan dijital baskýya, serigrafiden tampon baskýya kadar birçok farklý teknikte sorunsuz hizmet vermektedir.

Bileþen Baský'nýn Verdiði Hizmetler

Ýster kurumsal isterseniz de bireysel baský ihtiyaçlarýnýzda sayýsýz çözüm ile yanýnýzda olan mattbaa.com; hýzlý, sorunsuz ve baský kalitesi yüksek sonuçlarý ile yanýnýzda. Sunulan hizmetler arasýnda promosyon ürünleri, afiþ, kartvizit, antetli kaðýt, zarf, cepli dosya, fatura, kaþe, broþür/el ilaný, katalog, küp bloknot, insert, bardak altlýðý, karton çanta, ajanda, takvim, þeffaf ve plastik kartvizit, magnet, sticker (çýkartma etiket), bloknot, kiþisel magnet, profil kartý, kurumsal kimlik evraklarý bulunmaktadýr. Bu hizmetlerin yaný sýra çeþitli tasarým hizmetleri de veren firmamýz logo tasarým ve web tasarým ihtiyaçlarýnýz da hizmet vermektedir.

Neden Bileþen Baskýyý Tercih Etmeliyim?

Kalite...

Kaliteyi amaç edinen Bileþen Baský, ortaya çýkardýðý her iþte müþteri memnuniyetini ilk sýraya koymaktadýr. Bu yüzden Bileþen Baský, müþterisinin ihtiyaçlarýný tüm detaylarýyla dinleyen deneyimli ekibi ile eksiksiz ve hatasýz çözümler sunmaktadýr.

En son teknoloji...

Müþteri memnuniyetini ilke edinen firmamýz, bunun gerçekleþtirmek adýna en son teknolojiyi kullanmaktadýr. Üst düzeyde baský kalitesine sahip makineler ve sürekli yenilikleri takip eden ekibi ile sizi bir adým ileriye taþýmayý hedeflemektedir.

Disiplin ve hýz...

Tüm baský ve ofset iþlerinizde titiz ve kaliteli bir çalýþmanýn sonucunu görebilirsiniz. Uzman ve kaliteden taviz vermeyen bir ekibin elinden çýkan iþler ayný zamanda hýzlý ve sorunsuz olarak size teslim edilmektedir.

Uygun fiyat politikasý...

Brosur.com.tr'ýn en önemli artýlarýndan biri de kaliteli baský çözümlerini bütçenize uygun bir þekilde sunmasýdýr.

Müþteri iliþkileri...

Brosur.com.tr'da, tüm sorunlarýnýza cevap veren müþteri iliþkileri ile baský iþlemlerinizde A'dan Z'ye hizmet alabilirsiniz. Firmamýz ani deðiþiklikler, baský çoðaltmalarý, tasarýmsal detaylar ve diðer birçok konuda anýnda cevap alabileceðiniz sorumlu ve uzman personeliyle her daim çözüm sunmaktadýr.

Sizi tanýr ve ihtiyacýnýza doðru cevap verir...

Deneyimli ekibi ile öncelikle müþterilerini anlayan ve dinleyen brosur.com.tr, matbaa ve basým iþlerine gösterdiði özen ve ciddiyet ile istenileni eksiksiz sunmaktadýr. Firmalarýn kurumsal diline ve görsel kalitesine sadýk kalarak tasarýmlar üreterek baský kalitesini maksimum seviyede tutmaktadýr.

Grafik tasarým hizmetleri...

Firmanýzýn ihtiyacý olan grafik tasarým hizmetleri için de uzman kadrosuyla çözümler sunan matbaamýz kurumsal kimlik ve logo çalýþmalarýnýz için alternatifler sunmaktadýr.

Kurumsal Firmalar için En Doðru Adres

Farklý kalemlerde ve çok sayýda baský ihtiyacý olan kurumsal firmalarda, matbaa çok zaman alan ve el oyalan bir süreç olmaktadýr. Kartvizitlerden kataloglara, el ilanlarýndan kurum içi yayýnlara kadar onlarca dokümanýn hem tasarým hem de basým planlamasý, yoðun ve koþturmacayla geçen iþ hayatýnda, külfete dönüþmektedir.

Kurumsal firmalarýn yaþadýðý bu sýkýntýyý en az indirgemeyi hatta sunduðu kaliteli hizmet ile keyifli birer sürece dönüþtürmeyi hedefleyen brosur.com.tr, tasarýmdan baský teslimine kadar tüm detaylarý sizin adýnýza düþünmektedir.

Kurumsal firmalara verilen hizmetler

. Kurumsal kimlik ve logo çalýþmalarý
. Antetli kaðýt
. Kartvizit
. Katalog
. Dosyalar
. Zarflar
. Posterler
. Ayaklý posterler
. Baskýlý promosyon ürünleri

Ofset ve Dijital Matbaa KalitesiHem ofset hem de dijital baský çözümleri sunan matbaamýzda her iki hizmet de kaliteli ve sorunsuz bir þekilde sunulmaktadýr. Bu iki baský türünde karar verebilmek için dijital ve ofset matbaa arasýndaki farklarý bilmeniz gerekmektedir.

Dijital ve ofset baský arasýndaki farklar:

. Ofset baskýda görüntü daha net ve anlaþýlýr olmaktadýr. Ancak son yýllarda geliþen dijital baský makineleri ile bu fark çok az fark edilebilir bir hale gelmiþtir.
. Dijital baský çok daha hýzlý baskýya imkan veren bir basým tekniðidir.
. Dijital baský bilgisayar üzerinden baskýya girdiði için son dakika deðiþiklikleri daha kolay yapýlmaktadýr.
. Dijital baský ve ofset baskýda kullanýlan kimyasallar farklý orandadýr.
. Ofset baskýda kullanýlan tabaka 1 milyon baskýya kadar ayný kalabilir. Bu da maliyet açýsýndan fayda saðlamaktadýr.

Sonuç olarak dijital baský hýzlý çözümler sunarken ofset baský görüntü kalitesi yüksek çözümler sunmaktadýr. Bu tamamen ihtiyaca göre deðiþim gösteren bir seçim olmaktadýr.

Brosur.com.tr'da ofset ve matbaa fiyatlarýYüksek kaliteyi uygun fiyat politikasýyla birleþtiren brosur.com.tr ile elde ettiðiniz sonuçlar her zaman sizi mutlu etmektedir. Çalýþtýðý sayýsýz kurumsal firma ile uzun süren iþbirlikleri olan matbaamýzda tüm hizmetler için yapýlan fiyatlandýrmalar oldukça makul ve ekonomiktir.

Matbaa Fiyatlarý
Ofset Matbaa Fiyatlarý
Kartvizit Fiyatlarý
Broþür ve (844) 548-0674
Bloknot ve Küp Bloknot Fiyatlarý
Katalog Fiyatlarý
Afiþ Fiyatlarý
240-679-7649
Plastik Kartvizit Fiyatlarý
Þeffaf Kartvizit Fiyatlarý

El ilanlarý, broþürün baþka bir þekli olarak da bilinir. Broþürler 2-3 sayfadan oluþur fakat el ilanlarý broþürden farklý olarak tek sayfadýr ve broþürden çok daha ekonomiktir. Genellikle A4 kaðýdý taban alýnýr fakat daha küçükte olabilir. Ýdeal bir el ilaný oluþturmak için içeriðinizde kullanacaðýnýz görseller de çok önemlidir. Bu aþamada araþtýrma yapmak en doðru seçimdir. El ilanýnda broþüre göre daha az resim kullanýldýðý için resimler çok iyi seçilmelidir. Kötü seçilen resimler okuyucuda kötü bir izlenim uyandýrabilir. Ýyi seçilen resimler de bir o kadar hedef kitlenin hafýzasýna daha iyi kazýnýr ve daha etkili olur.

El ilaný hedef kitlesi seçilirken bir kaç gün güzel bir araþtýrma yapýlmalýdýr veya bir profesyonel yardýmý alýnmalýdýr. Eðer güzel bir kitle seçilebilirse sizin için binlerce liralýk reklamlardan bile etkili olabilir. Bunun yanýnda kötü seçilen kitle de sizler için tam bir hayal kýrýklýðý olacaktýr. El ilaný tasarýmlarýnda profesyonel destek için bize ulaþýn.

El Ýlaný Kimler Tarafýndan Kullanýlmalýdýr
El ilaný eðer yeni açtýðýnýz bir firma varsa idealdir. Fakat yemek gibi iþlerde ilgileniyorsanýz daha detaylý bir ilan çeþiti kullanmanýz yararlý olacaktýr. Genel geçer yazýlar ve sade bir dil ile firmanýzýn tanýtýmý yapmak içinse (814) 605-7855 idealdir. El ilaný fiyatlarý, broþür fiyatlarýna oranla çok daha uygundur. Fakat ayný oranda verilen bilgilerde çok daha azdýr. Detaylý tanýtýmlar için broþür kullanmanýz daha yararlý olacaktýr. Açýlýþ, firma tanýtýmý, toplantý, siyasý parti organizasyonunuz varsa el ilaný kullanýlmasý yeterlidir.